Doç. Dr. FERHAT ATEŞ

ÜROLOJİ

Doç. Dr. FERHAT ATEŞ
1973 Ordu
GATA Tıp Fakültesi, Ankara
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği (Uzmanlık)
Çanakkale Asker Hastanesi Üroloji Kliniği, 2003-2006
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği (Yardımcı Doçent) 2006-2011
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği (Doçent) 2011-2016
Sağlık Bilimeri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Eğitim Hastanesi (Doçent) 2016-2021
Türk Üroloji Derneği
Avrasya Üroonkoloji Derneği
Uluslararası Üroloji Derneği (SIU)
Androloji Derneği
Endoüroloji Derneği
Ürolojik Cerrahi Derneği
Türk Tabipler Birliği
Toplamda PubMed’de yayınlanmış 46 adet bilimsel makale,
Diğer uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanmış 24 makale,
Ulusal dergilerde yayınlanmış 44 makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda ve kongrelerde sunulmuş 127 bildiri,
Ulusal ölçekli bilimsel toplantı ve kongrelerde sunulmuş 178 bildiri,
6 adet bilimsel kitap bölümü yazarlığı, 1 adet editörlük,
Ulusal / uluslararası bilimsel toplantı, kongre, sempozyum ve panellerde davetli konuşma, Kurslarda eğitmenlik (Laparoskopi, perkütan cerrahi, RPLND, üretra darlıkları, testis tümörleri, hypospadias, ürodinami, böbrek tümörü)
Endoürolojik cerrahi
- Perkütan böbrek taşı ameliyatları
- Fleksible Üreteroskopik işlemler
- Laparoskopik böbrek ameliyatları
- TUR prostat
- TUR mesane
- Lap. Pyeloplasty
- Laser prostat ameliyatları
Üroonkolojik cerrahi
- Radikal prostatektomi
- Radikal sistektomi, neobladder / ileal konduit
- Radikal nefrektomi (açık/ laparoskopik)
- Parsiyel nefrektomi
- Radikal nefroüreterektomi
- Radikal orşiektomi
- Kemoterapi sonrası retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu (RPLND)
Kadın Ürolojisi
- TVT / TOT / Sling / mesane boynu enjeksiyonu, inkontinans cerrahileri
- Laparoskopik rahim sarkması (sakrokolpopeksi) ameliyatı
- Sistosel (mesane sarkması) onarımı
- Ağrılı mesane / İnterstisyel sistit tedavisi
- Mesane botox uygulamaları
- Ürodinami
Androloji
- Penil protez implantasyonu
- Erektil disfonksiyon tedavisi
- Hipospadias / Epispadias
- Üretra darlığı tedavisi (Endoskopik ve açık)
- TUR ED
- İnfertilite tedavisi, Varikoselektomi
ESWT
Çocuk ürolojisi
- Sünnet
- Vezikoüreteral reflü tedavisi (endoskopik, laparoskopik, açık )
- Pyeloplasti (UP darlık tedavisi )
- Orşiopeksi (inmemiş testis tedavisi)
- Hidrosel,
- PUV (posterior üretral valv) tedavisi
- Gece işemesi (nocturnal enürezis) tedavisi
* Prostat biyopsisi
* Transüreteroüreterostomi